Studera på yrkeshögskola

yh_staendeYrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en ny utbildningsform. YH-utbildningar kombinerar lärande i skolbänk och på arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft.

Innehållet i utbildningarna bygger på kunskap som uppkommit vid produktionen av varor och tjänster, och de syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Behörighet

För att vara behörig till studier på Yrkeshögskola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet och ibland krävs också en särskild behörighet. Om antalet sökande och behöriga överstiger antalet platser i utbildningen sker ett urval utifrån förutbestämda villkor vilka kan skilja mellan olika utbildningar.

Grundläggande behörighet för YH-utbildning

1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning

2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Språk

Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten, ex specifika kurser eller program från gymnasieskolan.

Urval

Urvalet kan ske utifrån till exempel meritvärde på betyg eller längden av yrkeserfarenhet.

Examen

YH-utbildningar leder till yrkeshögskoleexamen. Utbildning om 200 poäng leder till en yrkeshögskoleexamen. 

Utbildningsanordnare

YH-utbildningar anordnas av många skilda aktörer på många platser i landet. Utbildningar ges inom de områden där kvalificerad arbetskraft behövs. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Med tillståndet följer rätt till statsbidrag och examensrätt. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar tillstånd, granskar utbildningarnas kvalitet, följer upp resultat och gör den samlade bedömningen av arbetsmarknadens behov av utbildning.

 • Consensum YH utbildningar

  Specialistutbildningar för undersköterskor:

 • Uppdragsutbildning ökar 
kompetensen

  Uppdragsutbildning ökar kompetensen

   • Vi erbjuder specialutformade utbildningar
    på uppdrag av privata och offentliga
    uppdragsgivare inom hälsa, vård och omsorg.

   

  Läs mer