Specialistutbildad undersköterska
inom allmän och specialiserad palliativ vård

Omfattning: 200 yh-p, 80 v halvfart/distans
Utbildningsort; Sollentuna
Kursstart; utbildningen startar inte under 2017. 

 

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med vård då sjukdomen inte längre är botbar utan målet är upplevd livskvalitet. Du får lära Dig att arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi med ett personcentrerat och salutogent synsätt.

Efter utbildningen kommer du ha kompetens att;

  • Arbeta med utgångspunkt i palliativ vårdfilosofi
  • Bedöma, planera, genomföra och följa upp omvårdnaden med målet att bibehålla livskvalitet och meningsfullt liv utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella perspektiv.
  • Identifiera och hantera olika etiska frågeställningar och dilemman
  • Möta olika önskningar, behov och synsätt utifrån ett personcentrerat och salutogent förhållningssätt
  • Medverka i arbetet med symtomlindring
  • Använda metoder och verktyg utifrån behov vid stöd till närstående och barn
  • Bemöta döende och närstående i krisens olika faser i samband med sorgeprocessen
  • Arbeta i vårdteam utifrån specialistundersköterskans yrkesroll
  • Initiera och planera utvecklingsarbete utifrån aktuell forskning och evidensbaserad praktik

 

Kurser

 
Arbetsplatsens kommunikation 20Yh-p
Etiska dilemman i livets slut 15Yh-p
Familjeperspektiv inom palliativ vård 20Yh-p
Kulturella apsekter i samband med sjukdom och död 15yh-p
Leva tills man dör 15yh-p
LIA – Lärande i arbete 15Yh-p
Omvårdnad för att möta behov och problem hos den svårt sjuke 40yh-p
Omvårdnadsrelationer och kommunikation 20yh-p
Palliativ vårdfilosofi och döendets olika faser 15yh-p
Systematiskt förbättringsarbete 25yh-p

 

Upplägg och Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.
Utbildningen har distansupplägg med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån och däremellan självständiga studier via en lärplattform med tillgång till handledning. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall, både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården.  

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, gruppdiskussioner, och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teorin i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och handlingar. Även intervjuer, studiebesök och fältstudier i olika specialverksamheter förekommer. För att kunna ta del av andra människors erfarenheter och upplevelser är film och skönlitteratur viktiga källor. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd i slutet av utbildningen då du ska omsätta dina teoretiska kunskaper i en verksamhet på området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen.
Utbildningen kräver egen dator, bra internetuppkoppling samt datorvana.

Handledning av lärare

Du kommer ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när Du har behov efter överenskommelse i ett personligt möte. Närträffarnas innehåll kommer också att utgöra basen för innevarande kurs med exempelvis föreläsning, grupparbetet eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Kan Du arbeta som specialistundersköterska med evidensbaserad palliativ vård inom vård och omsorg, framför allt i särskilt boende och i egna hemmet men också inom hospicevård samt sluten sjukvård. Handleda kollegor i olika vårdsituationer med anknytning till vård i livets slut
Arbeta rådgivande och utvecklande av den palliativa vården i den egna verksamheten.

Examensbevis

Efter fullgjord utbildning utfärdas ett examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt att Du har godkända betyg omfattande minst 1300 poäng av yrkesämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt sammanlagt 6 månaders heltidstjänstgöring som undersköterska.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen är urvalsgrunden längden på yrkeserfarenhet där antalet månader utöver kravet i de särskilda förkunskaperna räknas om i poäng.

 

Ladda ner PDF >