Specialistutbildad undersköterska
inom äldrehälsa

Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans
Utbildningsort: Sollentuna
Kursstart: Sista dag för ansökan är passerad och utbildningen är just nu inte sökbar. Startar ej ht 2015 och vt 2016

 

Utbildningen ger Dig som är undersköterska specialistkompetens inom området hälsa och livskvalitet för äldre. Du utvecklar din kompetens att stödja individen till en aktiv och meningsfull vardag utifrån ett salutogent förhållningssätt. Utbildningen ger Dig också färdigheter att ge funktionsbevarande- emotionell- social- och fysisk omsorg för upprätthållande av hälsa och du får lära dig hur du enkelt kan använda komplementära behandlingsmetoder för ett ökat välbefinnande.

Kostens och måltidens betydelse för hälsa är central i utbildningen. Du får också kunskap om det naturliga och friska åldrandet, samt fördjupad kunskap om ohälsa och sjukdom i samband med åldrandet med fokus på äldrepsykiatri och demens.

Du får också lära dig hur samhället är organiserat kring äldre människors möjlighet att leva och bo samt om hur miljön kan anpassas till den äldres behov för ett värdigt liv. Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta uppsökande och förebyggande med äldres hälsa.

I studierna får du ta du del av ny forskning på området och kunskap att driva evidensbaserat systematiskt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen.

Kurser

 
Kommunikation, bemötande och värdegrund 15p
Att få åldras med bibehållen autonomi och värdighet 15p
Äldres livskvalitet 20p
Äldrepsykiatri, demens och geriatrik 40p
Funktionsbevarande omsorg och stimulans 20p
Kost och måltid för äldre 15p
Vård i livets slut 20p
Ledarskap, kollegial handledning och utvecklingsarbete 25p
LIA – Den äldres hälsa och ett utvecklingsarbete 30p

 

Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v.

Du läser på distans med regelbundna närträffar på skolan ca 2 dag/mån. Utbildningen är på halvfart och har distansupplägg med obligatoriska närträffar. Utbildningen innehåller en LIA period (Lärande i arbetet) på 30p, vilken inkluderar ett utvecklingsarbete. Studierna sker i projektform med utgångspunkt i olika case , vilket innebär att vi arbetar i helheter kring olika fall. Närträffarna kommer att innehålla föreläsningar av specialister från olika verksamheter men också diskussioner och praktiska övningar. Rollspel och videoupptagningar kommer att användas som en teknik när Du arbetar med samtal och handledning eller andra praktiska moment för att kunskapen ska bli såväl praktisk som teoretisk. Bandinspelningarna kan sedan vara en utgångspunkt för diskussioner och reflektioner. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och handlingar. Även intervjuer, studiebesök och fältstudier i olika specialverksamheter förekommer.

Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen. För att kunna ta del av andra människors erfarenheter och upplevelser är film och skönlitteratur viktiga källor.

Handledning av lärare

Du kommer att dagligen ha tillång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon och efter överenskommelse i ett personligt möte när Du har behov. Närträffarna kommer att synkronisera kursstart och kursavslut med någon form av examination på avslutad kurs. Närträffarnas innehåll kommer också att utgöra basen för föreliggande/innevarande kurs med exempelvis förläsning, grupparbetet eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som Specialistutbildad undersköterska inom äldrehälsa, med evidensbaserad omsorg inom vård och omsorg, framför allt i särskilt boende och i egna hemmet men också inom dagverksamhet för äldre. Du har kunskap i hur man kan handleda kollegor, arbeta rådgivande och utvecklande samt kunna driva utvecklingsprojekt inom området. Du kan arbeta med uppsökande- och förbyggande verksamhet med äldres hälsa och livskvalitet. Du ska också kunna arbeta som gruppledare, teamledare eller andra motsvarande roller.

Examensbevis

Efter avslutad utbildning får du ett Examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs att Du har godkända betyg omfattande minst 1300 poäng av karaktärsämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt dessutom sammanlagt 6 månaders heltidstjänstgöring inom yrket.