Specialistutbildad Undersköterska
inom Hemsjukvård

Omfattning: 200yh-p, 80v halvfart/distans
Sista dag för ansökan är passerad och utbildningen är just nu inte sökbar. Startar ej ht 2015 och vt 2016.

 

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och specialistkompetens att arbeta med sjukvård, omvårdnad och omsorg i hemmet. Du får lära Dig arbeta utifrån ett salutogent synsätt med patienten och familjen i centrum och stödja individen till en meningsfull vardag. Du utvecklar din kompetens att bedöma, planera, genomföra, dokumentera och följa upp omvårdnad med fokus på en ökad hälsa och livskvalitet till livets slut. Utbildningen ger ökad kunskap om vanligt förekommande folksjukdomar, medicinska och kirurgiska tillstånd, behandling och provtagning och insatser som utförs inom hemsjukvård.  Du får kunskap om läkemedel, läkemedelshantering samt om smitta och smittspridning i samband med vård i hemmet. I studierna fördjupar du dina färdigheter att ge stöd och omvårdnad vid demenssjukdom, psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar i hemmiljö. Utbildningen ger dig också en ökad kunskap om vård och omsorg utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Du utvecklar en fördjupad kompetens i bemötande, kommunikation och får lära dig om samverkan i multiprofessionella team. Du får ökad kunskap om palliativ vård, sorg och sorgebearbetning och hur du genom ett empatiskt bemötande ger närstående och patient stöd och trygghet.

I studierna får du ta du del av ny forskning och nationella riktlinjer på området samt kunskap att driva evidensbaserat systematiskt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen. Utbildningen ger dig också kompetens att pedagogiskt handleda kollegor i komplexa vård- och omsorgssituationer i syfte att skapa ökade förutsättningar för äldre personers upplevelse av värdighet och livskvalitet. Du får kunskaper som förbereder dig för ett ledarskap i det nära dagliga arbetet.

Kurser

 
Demenssjuksom och kognitiv svikt 15 yh-p
Den professionella yrkesrollen 20 yh-p
Etik och kommunikation i hemsjukvård 15 yh-p
Kollegial handledning och utvecklingsarbete 15 yh-p
LIA och utvecklingsarbete 30 yh-p
Palliativ vård i hemmet 20 yh-p
Rehabilitering och funktionsbevarande omsorg 20 yh-p
Sjukvård och omvårdnad i hemmiljö 50 yh-p
Stöd och omsorg vid psykisk ohälsa 15 yh-p

Upplägg och Studietakt

Utbildningen är på halvfart och 200 Yh- poäng (2,5 poäng/vecka) vilket innebär att den pågår 80v. Du läser på distans med obligatoriska närträffar på skolan ca 2 dag/mån. Studierna innebär ofta att du ska utgå från fall – både i kursmaterialet och från din ”vardag” i vården.  Utifrån dessa fall arbetar du med olika frågeställningar för att uppnå en helhetssyn utifrån kursinnehållet. Närträffarna kommer att innehålla föreläsningar av specialister från olika verksamheter men också diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen består av praktiska övningar, gruppdiskussioner och individuella uppgifter som ska ge beredskap att omsätta teorin i praktiken. Du kommer att få ta del av aktuell forskning på området och kritiskt granska och förhålla dig till den, för att i förlängningen kunna skapa nya tankebanor och handlingar. Även intervjuer, studiebesök och fältstudier i olika specialverksamheter förekommer. För att kunna ta del av andra människors erfarenheter och upplevelser är film och skönlitteratur viktiga källor. I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är förlagd i slutet av utbildningen då du ska omsätta dina teoretiska kunskaper i en verksamhet inom området. Självstudier från kurslitteratur och rapporter kommer att utgöra en viktig bas i utbildningen.

Handledning av lärare

Du kommer att dagligen ha tillgång till kommunikation med lärare för handledning via lärplattformen, samt handledning via telefon eller när Du har behov efter överenskommelse i ett personligt möte.
Närträffarna kommer att synkronisera kursstart och kursavslut med någon form av examination på avslutad kurs. Närträffarnas innehåll kommer också att utgöra basen för föreliggande/innevarande kurs med exempelvis förläsning, grupparbetet eller övningar.

Efter fullgjord utbildning

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som Specialistutbildad undersköterska inom hemsjukvård, med evidensbaserad sjukvård, omvårdnad och omsorg, framför allt med vård och omsorg i patientens eget hem och i vårdboende. Du ska kunna ingå och samverka i ett multiprofessionellt team med din kompetens. Du har kunskap i hur man kan handleda kollegor/elever och arbeta systematiskt med kvalitet samt kunna driva utvecklingsprojekt på området. Du ska också kunna arbeta som gruppledare, teamledare eller andra motsvarande roller.

Examensbevis

Efter fullgjord och genomgången utbildning utfärdas ett examensbevis på Yrkeshögskoleexamen

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har godkända betyg omfattande minst 1300 poäng av karaktärsämnen från Omvårdnadsprogrammet/ Vård och omsorgsprogrammet, motsvarande inom vuxenutbildning (Komvux) eller äldre utbildningar ex Vårdlinjen samt dessutom sammanlagt 12 månaders heltidtjänstgöring inom sluten somatisk sjukvård alternativt 24 månaders heltidstjänstgöring på annat verksamhetsområde inom vård och omsorg.