Yrkeshögskolan

Studera på yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar kombinerar teori och praktik.  De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Innehållet i utbildningarna bygger på uppdaterad kunskap inom varje specifik bransch och målet är att utbildningen ska leda till jobb direkt efter examen. Detta skiljer dem från traditionella högskoleutbildningar som vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden.

Behörighet
För att vara behörig till studier på Yrkeshögskola ska du först och främst ha en grundläggande behörighet. Ibland krävs också en särskild behörighet.

Grundläggande behörighet för YH-utbildning
1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper
På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten, ex specifika kurser eller program från gymnasieskolan.

Urval
Urvalet kan ske utifrån till exempel meritvärde på betyg eller längden av yrkeserfarenhet. Om antalet sökande och behöriga överstiger antalet platser i utbildningen sker ett urval utifrån förutbestämda villkor, vilka kan skilja mellan olika utbildningar.

Språk
Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Examen
YH-utbildningar om 200 poäng leder till en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsanordnare
YH-utbildningar anordnas av olika aktörer runt om i landet. Varje utbildningsanordnare måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det finns specifika kriterier för tillståndsgivning, som tar hänsyn både till utbildningens kvalitet och arbetsmarknadens behov.

Kort fakta

  • Utbildningarna är kostnadsfria
  • Du står själv för kurslitteratur
  • Berättigar till CSN
  • Du får en Yrkeshögskoleexamen efter fullgjord utbildning